Avís legal

Identitat del responsable: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
Nom del domini: teatrelliure.com i lliureonline.com
Nom comercial: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
NIF/CIF: G58658931
Adreça: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. PLAÇA MARGARIDA XIRGÚ, S/N - 08004
BARCELONA (Barcelona)
Correu electrònic: info@teatrelliure.com
Inscrita: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 29/11/1988 amb el número 409.

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a FUNDACIÓ TEATRE LLIURETEATRE PÚBLIC DE BARCELONA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la FUNDACIÓ TEATRE LLIURETEATRE PÚBLIC DE BARCELONA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA.

En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@teatrelliure.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure nostra Política de privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.